MN

"Журам батлах" тухай (Газар зохион байгуулалт, геодези, зураг зүйн газрын ёс зүйн зөвлөлийн ажиллах журам)

Газрын даргын 2019 оны 10 дугаар сарын 16-ны өдрийн А/231 дугаар тушаалтай танилцах бол файл хэсэгт дарна уу. 

Return to top