MN

Боловсрол, шинжлэх ухаан

Эрдэм шинжилгээ, судалгааны байгууллагуудтай хамтран ажилласан байдал

Байгууллагын нэр

Хамтын ажиллагааны гэрээ, төслийн нэр

Эхэлсэн он

Дууссан он

1.

“Авто замын хяналт, эрдэм шинжилгээ, судалгааны төв” УТҮГ-ын захирал Р.Отгонбаатар

ОЗМДБ-ийг байгуулах ажлын хүрээнд хамтран ажиллах тухай гэрээ

2015.01.09,№2015/03

-

2.

ХААИС

Хамтын ажиллагааны санамж бичиг

2015.10.30,2015/67

-

3.

Үндэсний техникийн их сургууль

Хамтран ажиллах тухай  санамж бичиг

2016.10.18,№2016/87

5 жилийн хугацаатай

4.

МУИС-ийн захирал, доктор Я.Төмөрбаатар

Хамтран ажиллах гэрээ

2017.09.04,№2017/69

3 жилийн хугацаатай

5.

Хөдөө аж ахуйн их сургуулийн Агроэкологийн сургуулийн /захирал А.Буянбаатар/ 

Хамтран ажиллах санамж бичиг

2019.11.12,№2019/75

3 жилийн хугацаатай

Return to top