MN

Аймгийн Газрын харилцаа, барилга, хот байгуулалтын газрын дарга

Д/д

Байгууллага/аймаг

Овог, Нэр

Албан тушаал

1

Архангай

Н.Мөнхбаяр

Архангай аймгийн Газрын харилцаа, барилга хот байгуулалтын газрын дарга

2

Баянхонгор

А.Цэцэнбилэг

Газрын удирдлагын хэлтсийн дарга бөгөөд газрын даргын үүргийг түр орлон гүйцэтгэгч

3

Баян-Өлгий

К.Болат

Баян-өлгий аймгийн Газрын харилцаа, барилга, хот байгуулалтын газрын дарга

4

Булган

Ү.Бямбасүрэн

Булган аймгийн Газрын харилцаа, барилга, хот байгуулалтын газрын дарга

5

Булган

-

Булган аймгийн Газрын харилцаа, барилга хот байгуулалтгын газар, газрын удирдлагын хэлтсийн дарга

6

Дархан-Уул

Д.Ганбаяр

Дархан-уул аймгийн Газрын харилцаа, барилга хот байгуулалтын газрын дарга

7

Дорнод

Д.Дамдинбазар

Дорнод аймгийн Газрын харилцаа, барилга хот байгуулалтын газрын дарга

8

Дорноговь

Ц.Оюунсайхан

Дорноговь аймгийн Газрын харилцаа, барилга хот байгуулалтын газрын дарга

9

Дундговь

Э.Чагнаадорж

Дундговь аймгийн Газрын харилцаа, барилга хот байгуулалтын газрын дарга

10

Говь-Алтай

М.Ууган-эрдэнэ

Говь-алтай аймгийн Газрын харилцаа, барилга хот байгуулалтын газрын дарга

11

Говьсүмбэр

Б.Отгончимэг

Говьсүмбэр аймгийн Газрын харилцаа, барилга хот байгуулалтын газрын дарга

12

Хэнтий

Д.Баярхүү

Хэнтий аймгийн Газрын харилцаа, барилга хот байгуулалтын газрын дарга

13

Ховд

Б.Баярсүх

Ховд аймгийн Газрын харилцаа, барилга хот байгуулалтын газрын дарга

14

Хөвсгөл

Б.Ганзориг

Хөвсгөл аймгийн Газрын харилцаа, барилга хот байгуулалтын газрын дарга

15

Орхон

Д.Цолмон

Орхон аймгийн Газрын харилцаа, барилга хот байгуулалтын газрын дарга

16

Орхон

-

Орхон аймгийн Газрын харилцаа, барилга хот байгуулалтын газар, Хот байгуулалтын хэлтсийн дарга

17

Сэлэнгэ

Б.Саруултөгс

Сэлэнгэ аймгийн Газрын харилцаа, барилга хот байгуулалтын газрын дарга

18

Сүхбаатар

Б.Гансүх

Сүхбаатар аймгийн Газрын харилцаа, барилга хот байгуулалтын газрын дарга

19

Төв

М.Отгонбат

Төв аймгийн Газрын харилцаа, барилга хот байгуулалтын газрын дарга

20

Өмнөговь

Ю.Энхтуяа

Өмнөговь аймгийн Газрын харилцаа, барилга хот байгуулалтын газрын дарга

21

Увс

Ц.Энхбаатар

Увс аймгийн Газрын харилцаа, барилга хот байгуулалтын газрын дарга

22

Өвөрхангай

Ч.Гүнсэнхорол

Өвөрхангай аймгийн Газрын харилцаа, барилга хот байгуулалтын газрын дарга

23

Завхан

Н.Эрдэнэцэцэг

Завхан аймгийн Газрын харилцаа, барилга хот байгуулалтын газрын дарга

Return to top