MN

Стандарт

Геодези, зураг зүйн салбарт мөрдөж буй стандартууд:

  • Газар зүйн мэдээлэл – Мета өгөгдөл MNS 5774: 2007
  • Газар зүйн мэдээлэл - Нэр томьёо MNS ISO/TS 19104: 2012 монгол улсын стандарт
  • “Гудамж, зам, талбай, үл хөдлөх эд хөрөнгийн хаягийн тэмдэглэгээнд тавих ерөнхий шаардлага” MNS 5283: 2014
  • Байр зүйн болон дэвсгэр зургийн загвар сан, таних тэмдгийн стандарт Масштаб: 1:500, 1:1000, 1:2000, 1:5000 MNS 1602: 2017 5. Байр зүйн зургийн загвар сан, таних тэмдгийн стандарт Масштаб: 1:25000, 1:50000, 1:100000 MNS 1603: 2017
Return to top