MN

Тусгай зөвшөөрөл

Цахим систем

  • Геодези, зураг зүйн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл эзэмшигч аж, ахуйн нэгжүүдийн  цахим системд нэвтрэх бол  энд дарна уу.
Return to top