MN

Норм, дүрэм

Геодези, зураг зүйн салбарт мөрдөж буй норм, дүрэм /Барилга, хот байгуулалтын Сайдын баталсан/

Норм, дүрмийн нэр

Батлагдсан он

Норм, дүрмийн дугаар

1

“Геодези, зураг зүйн үйлдвэрлэл, үйлчилгээ эрхлэх тусгай зөвшөөрөл олгох журам”

2015

246

2

"Байр зүйн тоон зураг, инженерийн дэд бүтцийн мэдээллийн санг хөтлөх журам"

2019

А/74

3

"Барилга, байгууламжийн инженерийн судалгааны нийтлэг үндэслэл"

2004

БНбД 11- 07- 04

4

"Барилга байгууламжийн инженер геодезийн ажил"

2008

БНбД 81-103-06

5

"Барилгын геодезийн ажил"

2006

БНбД 11-08-06

6

“1:500, 1:1000, 1:2000, 1:5000-ны масштабтай байр зүйн зураглалын ажил”

2008

БНбД 11-106-08

Дэлгэрэнгүй хүснэгтийг энд дарж үзнэ үү.

Return to top