MN

Газрын зураг, атлас

    Тус газар нь  улс орныг зурагжуулах бодлогын хүрээнд зураг зүйн талаарх төрийн бодлогыг хэрэгжүүлдэг бөгөөд нийгэм, эдийн засгийн бүхий л салбарыг төрөл бүрийн масштабтай газрын зургаар хангах сэдэвчилсэн зураг, атласыг нийтийн хэрэгцээнд болон сургалтанд зориулан хангах бодлого боловсруулан хэрэгжүүлдэг.

Сүүлийн жилүүдэд дараах ихээхэн ач холбогдол бүхий газрын зураг, атласуудыг нийтийн хэрэгцээнд болон сургалтанд зориулан хэвлүүлэн гаргалаа

Return to top