MN

Газрын эрхийн бүртгэл

Гэрчилгээний загваруудын жагсаалт

  • Газрын даргын 2018 оны 10 дугаар сарын 26-ны  өдрийн А/177 дугаар тушаалтай танилцах бол энд дарна уу. 
  • Газрын даргын 2019 оны 3 дугаар сарын 22-ны өдрийн А/61 дугаар тушаал "Улсын тусгай хэрэгцээний газарт ашиглах эрхийн гэрчилгээ"-ний загвартай танилцах бол энд дарна уу.
  • Газрын даргын 2019 оны 7 дугаар сарын 31-ны өдрийн А/156 дугаар тушаалтай танилцах бол энд дарна уу.
  • Газрын даргын 2011 оны 4 дүгээр сарын 28-ны өдрийн 211 дугаар тушаалтай танилцах бол энд дарна уу.
Return to top