MN

Танилцуулга

    Монгол Улсын Ерөнхий сайдын 2018 оны 5 дугаар сарын 16-ны өдрийн 98 дугаар захирамжаар Газрын шинэтгэлийн Үндэсний хорооны бүрэлдэхүүнийг дүрмийн хамт баталсан. 

Зураг 1. Газрын шинэтгэлийн үндэсний хорооны бүрэлдэхүүн

Зураг 2. Үйл ажиллагааны үндсэн чиг үүрэг

Return to top