MN

Газар зохион байгуулалтын

Орон тооны бус мэргэжлийн зөвлөлийн бүрэлдэхүүн

Овог, нэр, утас

Байгууллага, албан тушаал

Мэргэжил, цол зэрэг

1

А.Батбаяр

ГЗБГЗЗГ-ын орлогч дарга

Мэдээллийн технологийн инженер, Эрх зүйч, Удирдахуйн ухааны магистр, докторант

2

Р.Ганхуяг

ГЗБГЗЗГ-ын ЗУХАГ-ын дарга

Газар зохион байгуулагч, МУ-ын Зөвлөх инженер

3

Ж.Батсайхан

ГЗБГЗЗГ-ын ГЗБХ-ийн дарга

Газар зохион байгуулагч

4

Г.Гантулга

МУИС, ШУС, Газарзүйн тэнхим, Багш

Газар зохион байгуулагч, Доктор. Дэд проф

5

Т.Шинэбаяр

ХААИС-ийн Агроэкологийн сургуулийн ахлах багш

Газар зохион байгуулалтын Мэргэшсэн инженер

6

Ч.Болорчулуун

МУИС-ийн ШУС, Газар зүйн тэнхмийн багш

Геодезийн инженер, МУ-ын мэргэшсэн инженер

7

С.Дэнсмаа

ГЗБГЗЗГ-ын ГЗБХ-ийн ахлах мэргэжилтэн

Газар зохион байгуулагч, Магистр

8

П.Мягмарцэрэн

МУИС, шинжлэх ухааны сургуулийн байгалийн ухааны салбар, газар зүйн тэнхмийн эрхлэгч

Газар зохион байгуулагч, МУ-ын Зөвлөх инженер, Доктор, дэд проф

9

Л.Уранбилэг

ХААИС, Агроэкологийн сургууль, Газрын менежментийн тэнхимийн багш

Газар зохион байгуулагч,

МУ-ын Зөвлөх инженер Доктор

10

Б.Гантулга

ШУТИС-ийн Геологи, уул уурхайн сургууль, Геодезийн тэнхимийн ахлах багш

Газар зохион байгуулагч, Мэргэшсэн инженер, Магистр

11

Б.Энхмаа

“Гурван тайга” ХХК-ний зөвлөх

Хөрс судлаач, Доктор

12

Н.Амарбат

Газрын менежментийн чөлөөт холбоо

Газар зохион байгуулагч, МУ-ын Зөвлөх инженер

13

Л.Мягмаржалбуу

Газрын менежментийн чөлөөт холбооны тэргүүн

Газар зохион байгуулагч, МУ-ын Зөвлөх инженер

14

С.Сайнбаяр

Газар зохион байгуулагчдын холбоо, Гүйцэтгэх захирал

Газар зохион байгуулагч, Доктор

15

У.Будбаатар

Монголын бэлчээр ашиглагчдын нэгдсэн холбооны судалгааны ажилтан, зөвлөх багш

Агрономич, Магистр

Return to top