MN

Үйлчилгээний жагсаалт

Байгууллагын орон зайн өгөгдлийн дэд бүтцийн орон зайн өгөгдөл, мэдээллийн ангилал

Өгөгдлийн сангийн чиглэл

Өгөгдлийн сангийн төрөл

Өгөгдлийн сангийн ангилал

Өгөгдлийн сангийн нэр

Хамрах хүрээ

Өгөгдлийн төрөл

Өгөгдлийн өргөтгөл

1

Геодези, зураг зүй

1.1

Сүлжээний мэдээлэл

1.1.1

Байрлал

1.1.1.1

Улсын Геодезийн байрлалын тулгуур сүлжээний цэгийн мэдээллийн сан

Улсын хэмжээнд

вектор

gdb

1.1.1.2

GPS-ын байнгын ажиглалтын цэгийн мэдээллийн сан

Улсын хэмжээнд

вектор

gdb

1.1.1.3

GPS-ын  сүлжээний цэгийн мэдээллийн сан

Улсын хэмжээнд

вектор

gdb

1.1.1.4

Зураглалын сүлжээний цэгийн мэдээллийн сан

Улсын хэмжээнд

вектор

gdb

1.1.2

Өндөр

1.1.2.1

Өндрийн сүлжээний цэгийн мэдээллийн сан

Улсын хэмжээнд

вектор

gdb

1.1.3

Гравиметр

1.1.3.1

Гравиметрийн сүлжээний цэгийн мэдээллийн сан

Улсын хэмжээнд

вектор

gdb

1.2

Газрын зураг

1.1.2

Жижиг масштабын газрын зураг

Улсын хэмжээнд

вектор/растер

gdb/TIFF

1.1.3

Дунд масштабын байр зүйн зураг

Улсын хэмжээнд

вектор/растер

gdb/TIFF

1.1.4

Том масштабын байр зүйн зураг

Хот, суурин газар

вектор/растер

gdb/TIFF

1.1.5

Газрын зургийн нэг маягийн сууриуд

Улсын хэмжээнд

вектор

gdb

1.3

Газар зүйн нэр

Улсын хэмжээнд

вектор

gdb

1.4

Хилийн цэсийн зураг

1.4.1

Засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн хил

1.4.1.1

Улсын хилийн цэс

Улсын хэмжээнд

вектор

gdb

1.4.1.2

Аймаг нийслэлийн хилийн цэс

Улсын хэмжээнд

вектор

gdb

1.4.1.3

Сум, дүүргийн хилийн цэс

Улсын хэмжээнд

вектор

gdb

1.4.1.4

Баг, хорооны хилийн цэс

Улсын хэмжээнд

вектор

gdb

1.4.2

Тусгай хэрэгцээний газрын хил

1.4.2.1

улсын тусгай хамгаалалттай газар;

Улсын хэмжээнд

вектор

gdb

1.4.2.2

улсын хилийн зурвас газар;

Улсын хэмжээнд

вектор

gdb

1.4.2.3

улсын батлан хамгаалах болон аюулгүй  байдлыг хангах зориулалтаар олгосон газар;

Улсын хэмжээнд

вектор

gdb

1.4.2.4

гадаад улсын дипломат төлөөлөгчийн болон консулын газар, олон улсын байгууллагын төлөөлөгчийн газарт олгосон газар;

Улсын хэмжээнд

вектор

gdb

1.4.2.5

шинжлэх ухаан, технологийн сорилт, туршилт болон байгаль орчин, цаг агаарын төлөв байдлын байнгын ажиглалтын талбай;

Улсын хэмжээнд

вектор

gdb

1.4.2.6

аймаг дундын отрын бэлчээр;

Улсын хэмжээнд

вектор

gdb

1.4.2.7

улсын тэжээлийн сангийн хадлангийн талбай.

Улсын хэмжээнд

вектор

gdb

1.4.2.8

бүтээгдэхүүн хуваах гэрээний дагуу хайгуулын зориулалтаар ашиглах газрын тосны гэрээт талбай;

Улсын хэмжээнд

вектор

gdb

1.4.2.9

чөлөөт бүсийн газар.

Улсын хэмжээнд

вектор

gdb

1.4.2.10

цөмийн төхөөрөмж барих, ашиглах зориулалтаар олгосон газар.

Улсын хэмжээнд

вектор

gdb

1.4.2.11

бичил уурхайн зориулалтаар олгосон газар.

Улсын хэмжээнд

вектор

gdb

1.4.2.12

хилийн боомтын бүс.

Улсын хэмжээнд

вектор

gdb

1.4.2.13

үндэсний хэмжээний томоохон бүтээн байгуулалт, дэд бүтцийн төсөл, хөтөлбөр хэрэгжүүлэх газар;

Улсын хэмжээнд

вектор

gdb

1.4.2.14

аюултай хог хаягдлын төвлөрсөн байгууламж барих газар.

Улсын хэмжээнд

вектор

gdb

1.5

Хаягийн мэдээлэл

1.5.1

Хаягийн зураг

Улсын хэмжээнд

вектор

gdb

1.5.2

Хаяг

Улсын хэмжээнд

тоон

gdb/dbf/txt

1.6

Өндрийн тоон загвар

1.6.1

Өндрийн тоон загвар

Улсын хэмжээнд

растер

rrd/GRID

1.6.2

Геодийн загвар

Улсын хэмжээнд

тоон

 

1.6.3

Гадаргуугийн тоон загвар

Улсын хэмжээнд

растер

rrd/GRID

1.7

Агаар, сансрын зураг

1.7.1

Агаарын зураг

Тухайн газар

растер

TIFF

1.7.2

Сансрын зураг

Улсын хэмжээнд

растер

TIFF

1.7.3

филм, позетив, хэвлэлийн эх

Улсын хэмжээнд

растер

TIFF

2

Геологи, хүрээлэн буй орчны мэдээлэл

2.1

Уур амьсгал, агаар мандал

2.1.1

Агаарын даралт

Улсын хэмжээнд

вектор

gdb

2.1.2

Агаарын температур

Улсын хэмжээнд

вектор

gdb

2.1.3

Харьцангуй чийгшил

Улсын хэмжээнд

вектор

gdb

2.1.4

Хур тунадас

Улсын хэмжээнд

вектор

gdb

2.1.5

Нийлбэр нарны цацраг

Улсын хэмжээнд

вектор

gdb

2.2

Хөрс

Улсын хэмжээнд

вектор

gdb

2.3

Ургамлан бүрхэвч

Улсын хэмжээнд

вектор

gdb

2.4

Ой

Улсын хэмжээнд

вектор

gdb

2.5

Ашигт малтмал

2.5.1

Метал ашигт малтмалын мэдээллийн сан

Улсын хэмжээнд

вектор

gdb

2.5.2

Метал биш ашигт малтмалын мэдээллийн сан

Улсын хэмжээнд

вектор

gdb

2.6

Түүх

2.6.1

Эртний эзэнт гүрний түүхийн үеийн зураг

Улсын хэмжээнд

вектор

gdb

2.6.2

Археологийн олдворын мэдээллийн сан

Улсын хэмжээнд

вектор

gdb

2.6.3

Түүх соёл, дурсгалт газрын мэдээллийн сан

Улсын хэмжээнд

вектор

gdb

2.7

Геологи

Улсын хэмжээнд

вектор

gdb

2.8

Гидргогеологи

Улсын хэмжээнд

вектор

gdb

2.9

Тектоник

2.9.1

Тектоникий мэдээллийн сан

Улсын хэмжээнд

вектор

gdb

2.9.2

Тектоник дүүрэгчлэлийн мэдээллийн сан

Улсын хэмжээнд

вектор

gdb

2.9.3

Гүний структурын мэдээллийн сан

Улсын хэмжээнд

вектор

gdb

2.10

Шинэ, тиктоник, газар чичирхийлэл

2.10.1

МКЗ-Структур дүүрэгчлэлийн  мэдээллийн сан

Улсын хэмжээнд

вектор

gdb

2.10.2

МКЗ-Тектоникийн  мэдээллийн сан

Улсын хэмжээнд

вектор

gdb

2.10.3

Газар хөдлөлтийн мужлалын мэдээллийн сан

Улсын хэмжээнд

вектор

gdb

2.10.4

Газар хөдлөлтийн төвийн мэдээллийн сан

Улсын хэмжээнд

вектор

gdb

2.11

Геоморфологи

Улсын хэмжээнд

вектор

gdb

2.12

Дөрөвдөгч геологи

2.12.1

Дээд, дунд дөрөвдөгчийн мэдээллийн сан

Улсын хэмжээнд

вектор

gdb

2.12.2

Дөрөвдөгчийн мэдээллийн сан

Улсын хэмжээнд

вектор

gdb

2.12.3

Дөрөвдөгчийн хурдсын зузааны мэдээллийн сан

Улсын хэмжээнд

вектор

gdb

2.12.4

Плиоцеийн дөрөвдөгчийн  мэдээллийн сан

Улсын хэмжээнд

вектор

gdb

2.13

Инженер геологи

2.13.1

Инженер геологийн мужлалын мэдээллийн сан

Улсын хэмжээнд

вектор

gdb

2.13.2

Инженер геологийн нөхцөлийн мэдээллийн сан

Улсын хэмжээнд

вектор

gdb

2.13.3

Хөөлттэй хөрсний мужлалын мэдээллийн сан

Улсын хэмжээнд

вектор

gdb

2.13.4

Хөөлттэй хөрсний тархалтын мэдээллийн сан

Улсын хэмжээнд

вектор

gdb

2.13.5

Мөнх цэвдгийн тархалтын мэдээллийн сан

Улсын хэмжээнд

вектор

gdb

2.14

Гидрологи

2.14.1

Гидрологийн мэдээллийн сан

Улсын хэмжээнд

вектор

gdb

2.14.2

Рашааны  мэдээллийн сан

Улсын хэмжээнд

вектор

gdb

2.14.3

Гол мөрний урсацын мэдээллийн сан

Улсын хэмжээнд

вектор

gdb

2.14.4

Голын сүлжээний нягтшилын мэдээллийн сан

Улсын хэмжээнд

вектор

gdb

2.14.5

Хур борооны үерийн мэдээллийн сан

Улсын хэмжээнд

вектор

gdb

2.14.6

Шар усны үерийн мэдээллийн сан

Улсын хэмжээнд

вектор

gdb

2.14.7

Гадаргын усны ууршилтын мэдээллийн сан

Улсын хэмжээнд

вектор

gdb

2.14.8

цэвэр ус хангамжийн эх үүсвэр

Улсын хэмжээнд

вектор

gdb

3

Газар зохион байгуулалт

3.1

Газар зохион байгуулалтын ерөнхий төлөвлөгөө

3.1.1

Улсын Газар Зохион Байгуулалтын Ерөнхий Төлөвлөгөө

Улсын хэмжээнд

вектор

gdb

3.1.2

Бүсийн Газар Зохион Байгуулалтын Ерөнхий Төлөвлөгөө

Баруун бүс, зүүн бүс, төвийн бүс, говийн бүс

вектор

gdb

3.1.3

Аймгийн Газар Зохион Байгуулалтын Ерөнхий Төлөвлөгөө

21 аймаг

вектор

gdb

3.2

Газар зохион байгуулалтын тухайн жилийн төлөвлөгөө

3.2.1

Аймаг, нийслэлийн газар зохион байгуулалтын тухайн жилийн төлөвлөгөө

21 аймаг, нийслэл

вектор

gdb

3.2.2

Сум, дүүргийн газар зохион байгуулалтын тухайн жилийн төлөвлөгөө

330 сум, 9 дүүрэг

вектор

gdb

3.2.3

Сумын хөгжлийн ерөнхий төлөвлөгөө

330 сум

вектор

gdb

3.3

Газрын төлөв байдал, хянан баталгааны мэдээллийн сан

3.3.1

Бэлчээрийн газрын төлөв байдал, чанарын хянан баталгаа

Улсын хэмжээнд

вектор

gdb

3.3.2

Хот тосгон бусад суурины газрын төлөв байдал, чанарын хянан баталгаа

Улсын хэмжээнд

вектор

gdb

3.3.3

Тариалан болон атаршсан газрын төлөв байдал, чанарын хянан баталгаа

Улсын хэмжээнд

вектор

gdb

3.3.4

Тусгай хамгаалалттай газрын төлөв байдал, чанарын хянан баталгаа

Улсын хэмжээнд

вектор

gdb

3.3.5

Хадлангийн талбайн төлөв байдал, чанарын хянан баталгаа

 

 

 

3.4

Бүс  газрууд

3.4.1

Байгалын бүс бүслүүр

Улсын хэмжээнд

вектор

gdb

3.4.2

Эдийн засгийн бүслүүр

Улсын хэмжээнд

вектор

gdb

3.4.3

Усны сав газрууд

Улсын хэмжээнд

вектор

gdb

3.5

Кадастрын мэдээллийн сан

3.5.1

нэгж талбарын мэдээлэл

Улсын хэмжээнд

вектор

gdb

3.5.2

Иргэн, аж ахуйн нэгж, байгууллагын мэдээлэл

Улсын хэмжээнд

вектор

gdb

3.5.3

Газрын улсын бүртгэлийн цахим архив

Улсын хэмжээнд

тоон

pdf

3.6

Газрын нэгдмэл сан

3.6.1

ХАА-н газар

Улсын хэмжээнд

вектор

gdb

3.6.2

Хот, тосгон, бусад суурины газар

Улсын хэмжээнд

вектор

gdb

3.6.3

Зам, шугам, сүлжээний газар

Улсын хэмжээнд

вектор

gdb

3.6.4

Ойн сан бүхий газар

Улсын хэмжээнд

вектор

gdb

3.6.5

Усан сан бүхий газар

Улсын хэмжээнд

вектор

gdb

3.6.6

Тусгай хэрэгцээний газар

Улсын хэмжээнд

вектор

gdb

Улсын хэмжээнд

вектор

gdb

4

Хот төлөвлөлтийн мэдээллийн сан

4.1

Хэсэгчилсэн ерөнхий төлөвлөгөө

тухайн газар нутаг

вектор

gdb

4.2

Хотын хөгжлийн ерөнхий төлөвлөгөө

хот, суурин газар

вектор

gdb

4.3

Барилга, орон сууцны мэдээллийн сан

хот, суурин газар

вектор

gdb

5

Зам тээвэр

5.1

Авто зам

5.1.1

Олон улсын чанартай авто зам

Улсын хэмжээнд

вектор

gdb

5.1.2

Улсын чанартай авто зам

Улсын хэмжээнд

вектор

gdb

5.1.3

Орон нутгийн чанартай авто зам

Улсын хэмжээнд

вектор

gdb

5.1.4

аж ахуйн нэгж, байгууллагын дотоодын авто зам

Улсын хэмжээнд

вектор

gdb

5.1.5

Батлагдсан замын чиглэл

Улсын хэмжээнд

вектор

gdb

5.2

Төмөр зам

5.2.1

Төмөр замын шугамын чиг

Улсын хэмжээнд

вектор

gdb

5.2.2

Төмөр замын хязгаарлалтын бүс

Улсын хэмжээнд

вектор

gdb

6

Шугам сүлжээ

6.1

Газар дээрх Газар доорх

6.1.1

Цэвэр ус дамжуулах шугам

хот, суурин газар

вектор

gdb

6.1.2

Дулаан дамжуулах шугам

хот, суурин газар

вектор

gdb

6.1.3

Холбооны шугам

Улсын хэмжээнд

вектор

gdb

6.1.4

Цахилгаан дамжуулах

Улсын хэмжээнд

вектор

gdb

6.1.5

Ариутгах татуургын шугам

хот, суурин газар

вектор

gdb

6.1.6

Ус зайлуулах суваг

хот, суурин газар

вектор

gdb

7

Нийгэм, эдийн засгийн мэдээлэл

7.1

Эрчим хүч

 

 

Улсын хэмжээнд

вектор

gdb

7.2

Зам, тээвэр

 

 

Улсын хэмжээнд

вектор

gdb

7.3

Харилцаа холбоо

 

 

Улсын хэмжээнд

вектор

gdb

7.4

Хөдөө аж ахуй

 

 

Улсын хэмжээнд

вектор

gdb

7.5

Уул уурхай

 

 

Улсын хэмжээнд

вектор

gdb

7.6

Аж үйлдвэр

 

 

Улсын хэмжээнд

вектор

gdb

7.7

Хүн ам

 

 

Улсын хэмжээнд

вектор

gdb

7.8

Эрүүл мэнд

 

 

хот, суурин газар

вектор

gdb

7.9

Боловсрол

 

 

хот, суурин газар

вектор

gdb

7.10

Санхүүгийн дэд бүтэц

 

 

хот, суурин газар

вектор

gdb

7.11

Бизнесийн үйлчилгээ

 

 

хот, суурин газар

вектор

gdb

7.12

Засаг захиргаа

 

 

Улсын хэмжээнд

вектор

gdb

 

Return to top