MN

Газар өмчлөлийн үйл явц

    2019 онд Улсын хэмжээнд нийт 2309.55 га газрыг 22183 иргэнд өмчлүүлж өссөн дүнгээр 2019 оны байдлаар 637501 иргэнд 64317,90 га газрыг өмчлүүлсэн. Үүнээс гэр бүлийн зориулалтаар нэг удаа үнэгүй 627744 иргэнд 63520.67 газрыг, аж ахуйн зориулалтаар иргэнд 388 иргэнд 195.593 га газрыг тус тус өмчлүүлсэн байна.

Аймаг, нийслэл, сум, дүүргийн нэр

Нийт газар өмчлөгч  иргэдийн тоо

Өмчлөлд буй газрын нийт хэмжээ /га/

Гэр бүлийн хэрэгцээнд нэг удаа үнэгүй өмчилсөн

Гэр бүлийн хэрэгцээнд үнээр нь худалдаж авсан

Аж ахуйн зориулалтаар давуу эрхээр худалдаж авсан

Аж ахуйн зориулалтаар дуудлага худалдаагаар худалдаж авсан

Газар тариалангийн зориулалтаар давуу эрхээр худалдаж авсан

Газар тариалангийн зориулалтаар дуудлага худалдаагаар худалдаж авсан

Улсын чанартай авто зам дагуу өмчилсөн

Өмчилсөн газрын  үл хөдлөх хөрөнгийн татвар ногдуулалт /мян.төг/

Өмчилсөн газрын үл хөдлөх хөрөнгийн татварын орлогын хэмжээ /мян.төг/

иргэдийн тоо

газрын хэмжээ /га/

иргэдийн тоо

газрын хэмжээ /га/

иргэдийн тоо

газрын хэмжээ /га/

иргэдийн тоо

газрын хэмжээ /га/

иргэдийн тоо

газрын хэмжээ /га/

иргэдийн тоо

газрын хэмжээ /га/

иргэдийн тоо

газрын хэмжээ /га/

А

Б

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

1

Архангай

16790

1382.36

16780

1376.68

1

0.11

8

0.57

0

0.00

1

5.00

0

0

0

0

2,479,544.39

2,479,544.39

2

Баян-Өлгий

13131

1491.34

13063

1489.95

0

0.00

68

1.39

0

0.00

0

0.00

0

0.0

0.0

0.0

0.00

0.00

3

Баянхонгор

11654

851.87

11634

840.15

0

0.00

3

0.55

0

0.00

17

11.17

0

0

0

0

2,075,438.10

2,071,303.50

4

Булган

15094

2450.44

15091

2445.35

2

0.09

0.000

0.00

0.000

0.00

1

5.00

0.000

0.000

0.000

0.000

4,426,953.00

0.00

5

Говь-Алтай

7510

624.97

7483

624.75

3

0.04

14

0.10

10

0.08

0

0.00

0

0

0

0

2,477.90

633.00

6

Говьсүмбэр

9821

1168.23

5170

843.03

0

0.00

2

0.25

0

0.00

0

0.00

0

0

4649

324.95

3,603.60

0.00

7

Дархан-Уул

14016

1555.36

14016

1555.36

0

0.00

0

0.00

0

0.00

0

0.00

0

0

0

0

0.00

0.00

8

Дорноговь

19878

3174.55

19875

3174.18

3

0.37

0

0.00

0

0.00

0

0.00

0

0.0

0.0

0.0

0.00

0.00

9

Дорнод

39387

4413.67

39387

4413.67

0

0.00

0

0.00

0

0.00

0

0.00

0

0

0

0

24,884.12

4,448.12

10

Дундговь

15966

1333.03

12058

1059.47

0

0.00

0

0.00

0

0.00

0

0.00

0

0

3908

273.56

3,296.30

189.58

11

Завхан

8890

831.72

8886

830.11

0

0.00

2

0.19

0

0.00

2

1.42

0

0.0

0.0

0.0

1,140,873.00

1,140,873.00

12

Орхон

20234

1573.02

20218

1570.90

13

0.09

0

0.00

1

0.03

2

2.00

0

0

0

0

23,313.36

0.00

13

Өвөрхангай

24287

2254.01

24221

2247.94

0

0.00

27

4.55

39

1.52

0

0.00

0

0

0

0

14,612,729.94

14,612,729.94

14

Өмнөговь

38367

2938.66

38340

2918.58

0

0.00

0

0.00

0

0.00

27

20.08

0

0

0

0

0.00

0.00

15

Сүхбаатар

10218

924.7

10192

919.66

0

0.00

25

2.54

0

0

1

2.5

0

0

0

0

2,063.70

0.00

16

Сэлэнгэ

45837

8039.56

45805

8028.97

0

0.00

32

10.59

0

0.00

0

0.00

0

0

0

0

10,728.82

0.00

17

Төв

67116

12019.21

66930

12014.53

186

4.68

0

0.00

0

0.00

0

0.00

0

0

0

0

11,966,438.09

0.00

18

Увс

10441

1122.88

10357

1020.05

0

0.00

84

102.83

0

0.00

0

0.00

0

0

0

0

0.00

0.00

19

Ховд

12745

1831.85

12741

1821.78

0

0.00

0

0.00

0

0.00

3

10.00

0

0

1

0.07

3,955.97

3,820.87

20

Хөвсгөл

14025

1380.28

14010

1371.34

0

0.00

12

5.74

0

0.00

3

3.20

0

0.0

0.0

0.0

3,112,721.80

0.00

21

Хэнтий

22269

2341.92

22265

2341.72

0

0.00

4

0.20

0

0.00

0

0.00

0

0

0

0

7,333.36

0.00

22

Нийслэл

199825

10614.27

199222

10612.50

603

1.77

0

0

0

0.00

0

0.00

0

0

0

0

7,142,276,409.84

0.00

ДYН

637501

64317.90

627744

63520.67

811

7.15

281

129.50

50

1.63

57

60.37

0

0.00

8558

598.58

7,182,172,765.29

20,313,542.38

    Үүнийг хүн амын тоотой харьцуулахад 20.06 хувь нь газар өмчилсөн байна. 2020 онд Монгол Улсын хэмжээнд нийт 4152,85 га газрыг өмчлүүлэхээр төлөвлөснөөс үнэгүй өмчлүүлэх газар нийт 4130,5 га, аж ахуйн зориулалтаар 22,348 га газрыг өмчлүүлэхээр саналыг Монгол Улсын Засгийн газарт хүргүүлээд байна.

Return to top