MN

Том масштабын газрын зураг

    Монгол Улсын том масштабтай  байр зүйн зураглалын ажил 2003 оноос хойш 2 удаа хийгдсэн бөгөөд эхнийх нь  2003 оноос 2010 оны хугацаанд Азийн хөгжлийн банк (ADB)-ны хөнгөлөлттэй зээлээр хэрэгжсэн "Кадастрын зураглал ба газрын бүртгэл" төслийн 21 аймаг, 329 сум, суурин газрын 1:1000-ны масштабтай байр зүйн зураглалын ажил хийгдсэн бол 2013-2017 оны хооронд "1:1000-ны масштабтай байр зүйн зургийн тодруулалт шинэчлэлт хийх" ажлаар нийт 21 аймаг, 330 сум, 45 суурингийн байр зүйн зургийг хийсэн.

Дээш буцах