MN

Хувийн хэвшил

Хувийн хэвшлийн байгууллагуудтай хамтран ажилласан байдал

Байгууллагын нэр

Хамтын ажиллагааны гэрээ, төслийн нэр

Эхэлсэн он

Дууссан он

1.

Монмэп ХХК, Дижитал Глоб ХХК

Харилцан ойлголцлын санамж бичиг

2014.05.30,№14/03

-

2.

“Чингис Лэнд Девелопмент Групп-Шинэ хөгжлийн зам” ХХК

Хамтын ажиллагааны санамж бичиг

2015.04.30,№2015/21

-

Return to top