MN

Геодези, зураг зүйн салбарт мөрдөж буй норм, дүрэм

Норм, дүрмийн нэр

Батлагдсан он

Норм, дүрмийн дугаар

1.

Барилга, байгууламжийн инженерийн судалгааны нийтлэг үндэслэл

2019

БНбД 11-07-19

2.

Барилгын геодезийн ажил

2006

БНбД 11-08-06

3.

Монгол Улсын өндрийн I ба II ангийн сүлжээ байгуулах үндсэн дүрэм

2016

БНбД 11-09-16

4.

Өндрийн I, II ангийн сүлжээний тэгшитгэн бодолтын ажил

2016

БНбД 11-107-16

5.

Хиймэл дагуул (GPS/ГЛОНАСС)-ын технологиор монгол улсын геодезийн сүлжээ байгуулах үндсэн дүрэм

2015

БНбД 14-101-08

6.

Кадастрын зураглалын ажил

2016

БНбД 11-11-16

7.

Монгол улсын Гравиметрийн тулгуур сүлжээ байгуулах үндсэн дүрэм

2017

БНбД 11-10-17

8.

Агаарын зураглалын ажлын заавар

2012

БД 11-113-12

9.

Геодези, зураг зүйн ажлын жишиг үнэ

2013

БД 81-103-13

10.

Барилга байгууламжийн инженер геодезийн ажил

2006

БД 81-103-06

11.

1:500, 1:1000, 1:2000, 1:5000-ны масштабтай байр зүйн дэвсгэр зураглалын ажил

2008

БД 11-106-08

12.

Авто зам болон төмөр замын геодезийн ажил

2014

БД 11-114-14

13.

Ус, дулаан хангамж, ариутгах татуургын сүлжээ, үерийн усны байгууламжийн геодезийн ажил

2016

БД 11-115-16

14.

Өндөр барилга байгууламжийн хэв гажилтыг тодорхойлох, үйлдвэрийн технологийн тоног төхөөрөмж суурилуулах, үеийн геодезийн хэмжилт

2017

БД 11-118-17

15.

Эрчим хүч, харилцаа холбооны инженерийн байгууламжийн геодезийн ажил

2017

БД 11-120-17

16.

Өндрийн III ба IY ангийн сүлжээ байгуулах

2019

БД 11-121-19

17.

Геодезийн байнгын цэг, тэмдэгт байгуулах ажил

2019

БД 11-104-19

18.

Инженерийн шугам сүлжээний зураглалын ажил

2019

БД 11-105-19

Return to top