MN

БАРИЛГА, ХОТ БАЙГУУЛАЛТЫН САЙДЫН ТУШААЛУУД

 1. Аймаг нийслэл хотын ерөнхий архитекторын дүрэм /ЗАМ ТЭЭВЭР, БАРИЛГА, ХОТ БАЙГУУЛАЛТЫН САЙДЫН ТУШААЛ, Дугаар 155/.
 2. Ашиглалтын   шаардлага хангахгүй нийтийн зориулалттай орон сууцны барилгыг буулган шинээр барих үйл ажиллагааны журам /МОНГОЛ УЛСЫН БАРИЛГА, ХОТ БАЙГУУЛАЛТЫН, САЙДЫН ТУШААЛ, ЖУРАМ БАТЛАХ ТУХАЙ, Дугаар 126/
 3. Геодези, зураг зүйн үйлдвэрлэл, үйлчилгээ эрхлэх тусгай зөвшөөрөл олгох журам, Газар зохион байгуулалт, газрын кадастрын үйл ажиллагаа эрхлэх мэргэжлийн байгууллагын эрх олгох журам /БАРИЛГА, ХОТ БАЙГУУЛАЛТЫН САЙДЫН ТУШААЛ, Дугаар 246/
 4. Гэр хорооллын газрыг дахин зохион байгуулах үйл ажиллагааны журам /БАРИЛГА, ХОТ БАЙГУУЛАЛТЫН САЙДЫН ТУШААЛ, Дугаар 202/
 5. Гэр хорооллын газрыг дахин төлөвлөн барилгажуулах үйл ажиллагааны журам /БАРИЛГА, ХОТ БАЙГУУЛАЛТЫН САЙДЫН ТУШААЛ, Дугаар 46/
 6. Хот, суурин газрыг дахин хөгжүүлэх төсөл хэрэгжүүлэх талбайг сонгох  үлгэрчилсэн журам /БАРИЛГА, ХОТ БАЙГУУЛАЛТЫН САЙДЫН ТУШААЛ, Дугаар 84/
 7. Хориглох дохио тэмдэг хэрэглэх журам /БАРИЛГА, ХОТ БАЙГУУЛАЛТЫН САЙДЫН ТУШААЛ, Дугаар 79/
 8. Кадастрын зураглалын ажил, БНбД 11-11-16 норм ба дүрэм /БАРИЛГА, ХОТ БАЙГУУЛАЛТЫН САЙДЫН ТУШААЛ    Дугаар 121/
 9. Монгол Улсын өндрийн I, II ангийн сүлжээ байгуулах үндсэн дүрэм /БАРИЛГА, ХОТ БАЙГУУЛАЛТЫН САЙДЫН ТУШААЛ Дугаар 94/ 
 10. Гурван талт гэрээний үлгэрчилсэн загвар батлах тухай /БАРИЛГА, ХОТ БАЙГУУЛАЛТЫН САЙДЫН ТУШААЛ, Дугаар 125/
 11. Газар эзэмших, ашиглах эрхийн дуудлага худалдааны анхны үнэ тодорхойлох аргачлалыг хавсралтаар шинэчлэн батлах тухай /БАРИЛГА, ХОТ БАЙГУУЛАЛТЫН САЙДЫН ТУШААЛ, Дугаар 208/
 12. Ажлын хэсэг байгуулах тухай /Монгол улсын ерөнхий сайдын захирамж, Дугаар 167/
 13. Журам батлах тухай /БАРИЛГА, ХОТ БАЙГУУЛАЛТЫН САЙДЫН ТУШААЛ, Дугаар 160/
 14. Журам шинэчлэн батлах тухай  /БАРИЛГА, ХОТ БАЙГУУЛАЛТЫН САЙДЫН ТУШААЛ, Дугаар 191/
 15. Зөвлөмж батлах тухай /БАРИЛГА, ХОТ БАЙГУУЛАЛТЫН САЙДЫН ТУШААЛ, Дугаар 57/
Return to top