MN

Монгол Улсын Их Хурлын тогтоолууд

    1. Ашигт малтмалын тухай хууль батлагдсантай холбогдуулан авах зарим арга хэмжээний тухай /УЛСЫН ИХ ХУРЛЫН ТОГТООЛ, Дугаар 74/ 

    2. Бүсийн тулгуур төв хотыг тогтоох тухай /УЛСЫН ИХ ХУРЛЫН ТОГТООЛ, Дугаар 01/

    3. Газар ашиглуулах тухай /УЛСЫН ИХ ХУРЛЫН ТОГТООЛ, Дугаар 27/

    4. Газар зүйн нэрийн жагсаалт батлах тухай /УЛСЫН ИХ ХУРЛЫН ТОГТООЛ, Дугаар 42/

    5. Газар тариалангийн үйлдвэрлэлийг эрчимжүүлэх хөтөлбөрийн тухай /УЛСЫН ИХ ХУРЛЫН ТОГТООЛ, Дугаар 16/

    6. Газрыг улсын тусгай хэрэгцээнд авах тухай /УЛСЫН ИХ ХУРЛЫН ТОГТООЛ, Дугаар 52/

        Газрыг улсын тусгай хэрэгцээнд авах тогтоолын хавсралтад өөрчлөлт оруулах тухай /УЛСЫН ИХ ХУРЛЫН ТОГТООЛ, Дугаар 90/

    7. Газрын төлбөрийн тухай хуулийг хэрэгжүүлэх зарим арга хэмжээний тухай /УЛСЫН ИХ ХУРЛЫН ТОГТООЛ, Дугаар 26/

    8. Газрын тухай хуулийг хэрэгжүүлэх зарим арга хэмжээний тухай /УЛСЫН ИХ ХУРЛЫН ТОГТООЛ, Дугаар 78/

    9. Газрын тухай хууль хэрэгжүүлэх бэлтгэлийг хангах тухай /УЛСЫН ИХ ХУРЛЫН ТОГТООЛ, Дугаар 28/

  10. Газрын хэвлийн хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай хуулийг хэрэгжүүлэх зарим арга хэмжээний тухай /УЛСЫН ИХ ХУРЛЫН ТОГТООЛ, Дугаар 96/

  11. Гол мөрний урсац бүрэлдэх эх усны сан бүхий газрын хамгаалалтын бүс ойн сан бүхий газарт ашигт малтмал хайх ашиглахыг хориглох /УЛСЫН ИХ ХУРЛЫН ТОГТООЛ, Дугаар 55/

Return to top