MN

Засгийн газрын тогтоол, шийдвэр

 1. Газар эзэмшигчийг тогтоох тухай /ЗАСГИЙН ГАЗРЫН ТОГТООЛ, 1994 оны 3 дугаар сарын 2-ны өдөр, Дугаар 51/
 2. Байгаль орчны тухай хуулиудыг хэрэгжүүлэх талаар авах зарим арга хэмжээний тухай  /ЗАСГИЙН ГАЗРЫН ТОГТООЛ,1995 оны 8 дугаар сарын 25-ны өдөр, Дугаар 151 /
 3. Газар тариалангийн талаар авах зарим арга хэмжээний тухай  /ЗАСГИЙН ГАЗРЫН ТОГТООЛ, 1998 оны 12 дугаар сарын 2-ны өдөр, Дугаар 221/
 4. Газрын шинэтгэлийг эрчимжүүлэх арга хэмжээний төлөвлөгөө батлах тухай/ЗАСГИЙН ГАЗРЫН ТОГТООЛ, 1999 оны 6 дугаар сарын 30-ны өдөр, Дугаар 107/
 5. Газрын харилцаа, геодези, зураг зүйн газрын талаар авах зарим арга хэмжээний тухай  /ЗАСГИЙН ГАЗРЫН ТОГТООЛ,2003 оны 1 дүгээр сарын 22-ны өдөр, Дугаар 12/
 6. Аргачлал, үнэлгээ батлах тухай  газар зохион байгуулалтын ажлын үнэлгээ  /ЗАСГИЙН ГАЗРЫН ТОГТООЛ, 2003 оны 4 дүгээр сарын 30-ны өдөр, Дугаар 103/
 7. Геодезийн солбицол, өндөр тусгагийн нэгдсэн тогтолцоог батлах тухай  /ЗАСГИЙН ГАЗРЫН ТОГТООЛ, 2009 оны 1 дүгээр сарын 28-ны өдөр, Дугаар 25/
 8. Газар ашиглах гэрээ байгуулж гэрчилгээ олгох тухай /ЗАСГИЙН ГАЗРЫН ТОГТООЛ,  2010 оны 12 дугаар сарын 8-ны өдөр, Дугаар 319/ 
 9. Журам батлах тухай байгаль орчны нөлөөллийн үнэлгээ /ЗАСГИЙН ГАЗРЫН ТОГТООЛ,  2013 оны 11 дүгээр сарын  16-ны  өдөр, Дугаар 374/ 
 10. Журам батлах тухай бичил уурхайгаар ашигт малтмал олборлох журам /ЗАСГИЙН ГАЗРЫН ТОГТООЛ, 2017 оны 5 дугаар сарын 24-ний өдөр, Дугаар 151/ 
 11. Атар газрыг тариалангийн газарт шилжүүлэх тухай /ЗАСГИЙН ГАЗРЫН ТОГТООЛ,  2018 оны 7 дугаар сарын 4-ний өдөр, Дугаар 215/ 
 12. Газар зохион байгуулалтын ажлын үнэлгээ, Газрын төлөв байдал, чанарын хянан баталгаа хийх ажлын үнэлгээ шинэчлэн батлах тухай /ЗАСГИЙН ГАЗРЫН ТОГТООЛ,2018 оны 10 дугаар сарын 24-ний өдөр, Дугаар 320/
 13. Гэр хорооллын газрыг дахин зохион байгуулах зорилгоор өмчлөгч, эзэмшигч газраар хувь нийлүүлэх журам /ЗАСГИЙН ГАЗРЫН ТОГТООЛ,  2018 оны 11 дүгээр сарын 14-ний өдөр, Дугаар 341/ 
 14. Эд хөрөнгийн эрхийн улсын бүртгэлийн гэрчилгээ олгох журам батлах тухай /ЗАСГИЙН ГАЗРЫН ТОГТООЛ,  2018 оны 12 дугаар сарын 26-ны өдөр, Дугаар 394/ 
Дээш буцах