MN

Төрийн архив

1. Мэдээллийн төвийн төрийн архивт байгаа мэдээллийн жагсаалт /2016 оны 01 дүгээр сарын байдлаар/

2.Геодези, зураг зүйн мэдээллийн санд байгаа материалууд:

3.Газар зохион байгуулалтын мэдээллийн санд байгаа материалууд:

4.Агаар сансрын зургийн мэдээллийн санд байгаа материалууд: 

Дээш буцах