MN

Хууль, тогтоомж

Геодези, зураг зүйн салбарын хууль

 1. Геодези, зураг зүйн тухай хууль
 2. Хаягжуулалтын тухай хууль
 3. Монгол улсын хууль /Монгол улсын хилийг шалгасан баримт бичиг батлах тухай/ 2002.04.19,
 4. Монгол улсын хууль /Монгол улс, БНХАУ-ын улсын хилийг хоёр дахь уда хамтран шалгасан тухай Монгол улсын Засгийн газар, БНХАУ-ын Засгийн газар хоорондын протокол, түүний хавсралтуудыг соёрхон батлах тухай/ 2016.02.03
 5. Монгол улсын хууль /Хэлэлцээр соёрхон батлах тухай/ 1996.12.13

Монгол Улсын Их Хурлын тогтоол                          

 1. “Газар зүйн нэрийн жагсаалт батлах тухай” 2003 оны 42 дугаар тогтоол.

Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн зарлиг                             

 1. Нутаг орны газар зүйн нэрийг хамгаалах тухай” 2017 оны 186 дугаар зарлиг

Монгол Улсын Засгийн Газрын тогтоол    

 1. “Төрийн болон орон нутгийн өмчийн талаар авч хэрэгжүүлэх зарим арга хэмжээний тухай” 2008 оны 50 дугаар тогтоол,
 2. “Хаягжилтын нэгдсэн систем бий болгох тухай” 2008 оны 77 дугаар тогтоол,
 3. Монгол улсад бүртгэл, мэдээллийн нэгдсэн тогтолцоог бий болгох үндэсний хөтөлбөр батлах тухай” 2008 оны 78 дугаар тогтоол,
 4. “Геодезийн солбицол, өндөр тусгагийн нэгдсэн тогтолцоог батлах тухай” 2009 оны 25 дугаар тогтоол,
 5. “Журам шинэчлэн батлах тухай” (Гудамж, зам, талбай, үл хөдлөх эд хөрөнгийг хаягжуулах) 2019 оны 325 дугаар тогтоол.

 

Return to top