MN

    Transport network

        "Тээврийн сүлжээний мэдээлэл" гэдэгт авто зам, хотын гудамж, гудам, жим, явган хүний зам, дугуйн зам, төмөр зам, өртөө, усан зам, агаарын зам, онгоцны буудал, аэродром, болон тээврийн сүлжээнд хамаарах гүүр, далан, байгууламж, төлөвлөсөн замын батлагдсан чиг хамаарна.

    Return to top