MN

  Demographic information

      Хүн ам зүйн мэдээлэл гэдэгт Статистикийн тухай хуулийн 6 дугаар зүйлийн 2 дахь дэд хэсэгт заасан мэдээллийг хамааруулна.

  Ач холбогдол

      Хүн ам зүйн мэдээлэл нь түүний шинж чанар, нутаг дэвсгэр, орон зайн тархалтын байдлыг судлан, зураглах, төлөвлөх, шийдвэр гаргалтад чухал үүрэгтэй. Хотжилт, бүс нутгийн хөгжил, бүтээн байгуулалтад хүн амын нягтрал, шилжилт хөдөлгөөн хэрхэн нөлөө үзүүлж буйг ойлгоход үндсэн өгөгдөл болно.

  Зориулалт

  aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa

      Хүн ам зүйн мэдээлэлд хүмүүсийн хаана амьдарч байгаа эсэх, мөн тодорхой цаг хугацаанд амьдарч буй хүмүүсийн мэдээллүүд чухал үүрэг гүйцэтгэх бөгөөд эдгээр мэдээллийг бүрдүүлэхэд хэд хэдэн мэдээлэл дээр үндэслэх шаардлагатай байдаг.

  Одоогийн мэдээллийн сан

  http://www.1212.mn/

  Хадгалагдах хэлбэр

  Хүснэгтэн тоон өгөгдөл, засаг захиргааны нэгж, хаягаар илэрхийлэгдэх тооцоо судалгаа

  Дүрслэгдэх хэлбэр

  Инфографик, зураг зүйн зураглалын аргууд

  Шинэчлэл хийх давтамж

  Мэдээллийн шинж чанараас шалтгаалж сар тутам, эсвэл жил бүр тогтмол шинэчилнэ.

  Цахимаар түгээх

  Нээлттэй

  Ашиглах эрх

  Энгийн

  Үндсэн хариуцагч

  ҮСХ, ГЗБГЗЗГ (Газар зохион байгуулалтын хэлтэс)

  Орон нутагт

  21 аймгийн Засаг даргын тамгын газар, Нийслэлийн Засаг даргын тамгын газар

  Мөрдөх стандарт

  • 2013 оны 1/149 тоот тушаал ҮСХ “Хүн амыг статистикийн үндсэн үзүүлэлт тооцох аргачлал
  • ISO: 13053-1:2011 “Статистикийн арга зүй – 1-р хэсэг”
  • ISO: 13053-2:2011 “Статистикийн арга зүй – 2-р хэсэг

  Хэрэглэгч

  Төрийн болон төрийн бус байгууллага, иргэд олон нийт, олон улсын байгууллагууд.

  Хууль эрх зүйн үндэслэл

  Статистикийн тухай хууль

  Мэдээллийн сангийн ангилал

  Ангилал

  Дэд ангилал

  Хүн ам зүйн мэдээлэл

  Хүн амын тоо, нас, хүйс,

  Хүн амын төрөлт, нас баралт, цэвэр өсөлт, гэрлэлт, гэр бүл цуцлалт;

  Эдийн засгийн идэвхтэй хүн ам, ажиллагсад;

  Өрх, хүн амын орлого, зарлага, хэрэглээ;

  Хүн амын хүнсний хангамж, хүртээмж, илчлэг, шим тэжээлийн болон чанар, эрүүл ахуйн үзүүлэлт;

  Хүн амын амьжиргааны түвшин, ядуурал;

  Дундаж цалин, орлого

  Хүн амын боловсролын түвшин, сургууль, багш, суралцагсдын тоо;

  Хүн амын эрүүл мэнд, эмнэлэг, эмч, өвчлөгчдийн тоо;

  Return to top